Obozy jeździeckie

Obozy zimowe i letnie

Zapraszamy do zapisów na kolejny sezon obozów:

Pragniemy zaprosić do udziału w Wakacjach w Siodle – obozach letnich, zimowych i okolicznościowych organizowanych w naszej stajni.

Chcemy zapewnić jak najlepsze możliwości oraz warunki dla Państwa dzieci dlatego nasze obozy mają podziały wiekowe.

Ilość miejsc na turnusach (8-10 osób zimą, 12 osób latem)

Terminy obozów na lato 2024

-23.06-29.06.2024 młodzież 

-29.06-05.07.2024 dzieci 

-07.07-13.07.2024 młodzież 

-13.07-19.07.2024 młodzież 

-27.07-02.08.2024 dzieci 

-02.08-08.08.2024 młodzież 

-10.08-16.08.2024 młodzież 

-16.08-22.08.2024 młodzież

Ceny obozu przy rezerwacji do 31.01.2024

Cena dla nowych uczestników: 2300 zł/ jeden turnus, 4500 zł/ dwa turnusy

Cena dla stałych uczestników: 2090 zł/ jeden turnus, 4080 zł/ dwa turnusy

Ceny obozu przy rezerwacji po 31.01.2024

Cena dla nowych uczestników: 2500 zł/ jeden turnus, 4900 zł/ dwa turnusy

Cena dla stałych uczestników: 2380 zł/ jeden turnus, 4700 zł/ dwa turnusy

Egzaminy na odznaki będą się odbywały w trakcie turnusu dlatego zachęcamy do łączenia turnusów w dwutygodniowe w celu lepszego przygotowania do egzaminu.

W przypadku zebrania odpowiedniej grupy chętnych na pozostałych turnusach istnieje możliwość udziału w egzaminie na odznakę.

W trakcie każdego turnusu gwarantujemy:

  • kameralną grupę 8-10 osób (zima) i 10-12 osób (lato) (z podziałem na trzy mniejsze grupy treningowe)
  • nocleg w pokojach dwu i trzyosobowych z łazienkami,
  • pełne wyżywienie zapewniane przez firmę cateringową (3 posiłki) z możliwością dopasowania diety według zaleceń rodziców (bezmięsna, bezglutenowa, bezmleczna itp.)
  • 12h treningów na hali lub na otwartych placach: zajęcia z ujeżdżenia, skoków, dosiadowe,  wyjazd w teren (dla chętnych przy sprzyjającej zimie)
  • zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przy koniach lub na sali edukacyjnej,
  • warsztaty teoretyczne i teoretyczno- praktyczne,
  • zajęcia ogólnorozwojowe,
  • nieograniczony czas przebywania w stajni,
  • grupowe ubezpieczenie nnw,
  • całodobową opiekę wychowawcy oraz prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów jazdy konnej i pedagogów

UWAGA: turnusy odbędą się przy zgłoszeniu minimum 6 osób.

Obozy zgłaszane są do Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, Inspekcji Sanitarnej oraz podlegają ich kontroli.

Pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia o 15.00 (pierwszy posiłek kolacja), a kończy się ostatniego dnia porannym pokazem o godzinie 10.00 (ostatni posiłek śniadanie).

W obrębie każdej kategorii wiekowej uczestnicy będą mogli brać udział w treningach w grupach lub zajęciach dla początkujących.

Podczas jazd kładziony jest nacisk samodzielną pracę jeźdźca z koniem- brak jazdy w zastępach. Poziom jazd dostosowywany jest do umiejętności uczestników, które weryfikowane są podczas pierwszej jazdy.

Zapisy przyjmowane są drogą mailową pod adresem: cejwtorek@gmail.com

Dodatkowych informacji udziela Anna Parzydło pod numerem telefonu: 692 411 816

Informujemy, że turnusy odbędą się przy zgłoszeniu minimum 6 uczestników.

Formularz informacyjny- impreza turystyczna

©Kancelaria Sejmu s. 55/62  Załączniki do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r.: Załącznik nr 1

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI  JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.  Edukacja Jeździecka Izabela Parzydło będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy  turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo Edukacja Jeździecka Izabela Parzydło posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu  Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby  przedsiębiorstwo Edukacja Jeździecka Izabela Parzydło stało się niewypłacalne.

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 [do udostępnienia w postaci hiperłącza].  Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy  turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych  umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem  turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem  ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i  zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed  rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać  umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły  się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli  jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny  za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do  rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z  bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,  rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą  do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały  zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są  świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć  problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub  nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się  niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót  podróżnych do kraju. Edukacja Jeździecka Izabela Parzydło wykupił w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zabezpieczenie na wypadek  niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urząd  Marszałkowski W Poznaniu, Al.Niepodległości 34 ,61-714 Poznań ,tel.61 626 66 666, kancelaria@umww.pl, jeżeli z powodu  niewypłacalności  Edukacja Jeździecka Izabela Parzydło dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302  przetransponowana do prawa krajowego